top of page

Investaverse төсөл

Хөрөнгийн зах зээл

ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?

  • Хөрөнгийн урсгал

  • Эрсдэл тараан байршуулах

  • Сайн засаглал

  • Эдийн засгийн өсөлт

  • Банкны хүү буурах

  • Компанийн өсөлт

Хөрөнгийн зах зээл

Ирээдүйн чиг хандлага

 

Хадгаламж ба бонд

Инфляци (2022/07 сар)

Зорилтот түвшин: 6% ( +-2)

15.9% Улаанбаатар

15.7% Улс

Санхүү   •   Технологи   •   Амьдралын хэв маягийн үйлчилгээ

bottom of page